EN

Försäkringsvillkor Självriskreducering 2020-08-01

 

Förköpsinformation hittar du här
Faktablad hittar du här

 

Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som täcker självrisk enligt försäkringsvillkoren nedan. Aimo Solution AB har i egenskap av gruppföreträdare ingått gruppavtal med försäkringsgivaren W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial.

 1. Vem gäller försäkringen för

Försäkringen gäller för (i) den person (namn, personnummer) eller (ii) det företag (org. nr) vars anställda klickar ”JA” till försäkringen i Aimos app eller genom separat avtal (”Försäkrad”) och som har hyrt fordonet i enlighet med Aimos användarvillkor. När det nedan talas om Försäkrad avses endast denna person eller detta företag.

 1. Försäkringsperiod

Försäkringen gäller under hyresperioden som har överenskommits och bekräftats av Aimo, från att den försäkrade låser upp fordonet till dess att den försäkrade avslutar uthyrningen i Aimo-appen och låser fordonet.

 1. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Sverige.

 1. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen är ett komplement till fordonsförsäkringen och reducerar den försäkrades självrisk ner till 2 000 kronor per skada i samband skadehändelser som i övrigt kan ersattas genom fordonets trafikförsäkring, kasko­försäkring eller vagnskadegaranti.

4.1 Ersättningsregler

Ersättning lämnas för skada som kan ersättas av fordonets trafikförsäkring, kasko­försäkring eller vagnskadegaranti. Så snart en sådan skada har inträffat fakturerar Aimo den försäkrade 2 000 kr. Vad som enligt detta villkor gäller för ersättning av självrisk vid motorfordonsförsäkring gäller även för självrisk vid skadereglering genom fordonets vagnskadegaranti.

5.  Allmänna undantag

Försäkringen gäller inte för:

 • Omständigheter som var kända vid försäkringens tecknade.
 • Skada som framkallats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
 • Fordon som testas, används under motortävling, träning inför motortävling eller terrängkörning.
 • Kostnader som inte omfattas av fordonets ordinarie försäkring
 • Övriga kostnader eller avgifter såsom till exempel bränsle, parkeringsavgifter, böter, vägtullar m.m.
 • Kostnader för verkstadstjänster eller reservdelar, reparationer, batteri, däck m.m.
 • Skada som har samband med krig, krigsliknande händelser eller som direkt eller indirekt orsakas av atomkärnprocess.
 1. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav

Den försäkrade ska, så långt det är möjligt, förhindra att skada kan ske. Om aktsamhetskrav eller säkerhets­föreskrifter inte följs kan ersättningen vid skada sättas ned eller helt utebli.

6.1 Säkerhetsföreskrifter för föraren

 • Fordonet får inte köras av förare som saknar giltigt och erforderligt körkort.
 • Fordonet får inte köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol, medicin eller annat berusningsmedel.
 • Fordonet får inte användas för övningskörning

6.2 Säkerhetsföreskrifter för fordonet

 • Fabrikantens anvisningar för skötsel, underhåll, service och liknande ska följas.
 • Fordonet får inte användas under förhållande som innebär onormal påfrestning för fordonet.
 • Fordonet ska ha lagstadgad utrustning, till exempel lagligt mönsterdjup på däck.
 • Fordonet får inte användas om fordonet belagts med körförbud.
 1. Ersättningsbelopp

Försäkringen reducerar ner självrisken för Försäkrad till 2 000 kronor per skada

 1. Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

 1. Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål efter att du fått kännedom om skadan. Kontakta oss på telefon 010 – 456 39 39 eller via mail damage@aimosolution.com.

 1. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter och framkallande av försäkringsfall

Om den försäkrande begär ersättning i bedrägligt syfte, uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av ersättningen eller åsidosatt sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet eller inte fullgjort sina plikter enligt villkoret, kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Det samma gäller skada som den försäkrade orsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Den försäkrade måste i samband med skadeanmälan inkomma med alla upplysningar som kan ha/är av betydelse i ärendet.

 1. Preskriptionstid

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsgivaren inom denna tid, är fristen att väcka talan alltid sex månader från det att försäkringsgivaren har förklarat att man har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna punkt, går rätten till ersättning förlorad.

 1. Premiebetalning

Den försäkrade betalar premien antingen (i) genom att klicka ”JA” i Aimos app; eller (ii) genom separat avtal.

 1. Force majeure

Försäkringen gäller inte för förlust som uppstår om skadeutredning, åtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av force majeure. Med force majeure menas till exempel krig, myndighetsåtgärd, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, atom eller kärnprocess, beslag, strejk, blockad, allmänna avbrott i elnätet, allmänna avbrott i data- eller teleförbindelser eller liknande händelse.

 1. Regressrätt

I och med att försäkringsgivaren har betalat ersättning för skada övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som gentemot den försäkrade är ersättningsskyldig med anledning av skadan.

15. Om vi inte kommer överens

Om den försäkrade inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan denne alltid få beslutet omprövat antingen genom att kontakta Aimo för att reda ut ett eventuellt missförstånd, eller genom att skriva till klagomålsansvarig hos försäkringsgivaren (Berkley), genom att redogöra för ärendet och be om en omprövning.

Aimo nås antingen via mejl (i) damage@aimosolution.com eller (ii) per telefon 010 – 456 39 39.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar klagomål från privatpersoner utan kostnad.

ARN:s postadress är ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon nr: 08-508 860 00, webbsida: www.arn.se, e-postadress: arn@arn.se.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrås postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm, telefon nr: 0200-22 58 00, webbsida: konsumenternasforsakringsbyra.se, epost via webbformulär.

Allmän domstol

En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.

16. Om det blir tvist
Tvist om tolkning och tillämpning av detta försäkringsavtal ska prövas av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

17. Personuppgifter
Personuppgifter hanteras både av Aimo och av Berkley, i enlighet med den information om behandling av personuppgifter som respektive företag lämnar på sin webbplats:

https://stg.aimosolution.com/integritetspolicy/
www.berkleyforsakring.se/data-sakerhet/

Kontakta oss om du vill få informationen skickad till dig.

 1. Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial, org. nr. 516410-2070, genom Aimo Solution AB som är anknuten försäkringsförmedlare.